Ana Leko Krhen

     

Ana Leko Krhen od 2005. godine zaposlena je na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje trenutno radi kao viši asistent. Proučavanje teškoća čitanja i pisanja, kao i modela njihovog funkcioniranja u osoba s afazijom i osoba s traumatskim oštećenjem mozga predmet su njenog interesa u području logopedije. Sudjelovala je na projektima vezanim uz ovu problematiku, a do sada je objavila desetak znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima skupova (www.bib.irb). Uz znanstveno-istraživački rad i rad u nastavi, aktivno sudjeluje u kliničkome radu kao suradnica Kabineta za komunikacijske poremećaje odraslih koji je jedinica nastavne baze Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta - Centra za rehabilitaciju (www.centar.erf.unizg.hr).