Andrea Feješ

     
  Andrea Feješ zaposlena je kao suradnica na projektu “Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko – komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama” Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu diplomirala je 2011. s temom “Poticanje komunikacije I jezika u djeteta s teškoćama socijalne komunikacije”, a ubrzo nakon što stječe titulu magistre logopedije, postaje suradnica Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu na programu “Rana intervencija u djece s teškoćama u razvoju i razvojnim odstupanjima”. Poseban interes pokazuje za djecu rane životne dobi s odstupanjima u području socijalne komunikacije, a odabrani smjer interesa se nastavlja upisom na poslijediplomski specijalistički studij “Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji”. Članica je Hrvatskog logopedskog društva I Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu.