Jasmina Stošić

     

Dr. sc. Jasmina Stošić zaposlena je kao viši asistent na Edukacijsko–rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Njezini znanstvenoistraživački i stručni interesi su razvoj i evaluacija različitih programa podrške za djecu s poremećajima iz autističnog spektra i njihovu socijalnu inkluziju. U okviru kliničke jedinice Fakulteta provodi edukacijsko – rehabilitacijsku procjenu i programe podrške za djecu s poremećajima iz autističnog spektra i njihove obitelji. Sudjeluje u izvođenju tri kolegija vezana uz poremećaje iz autističnog spektra. Bila je istraživač u tri istraživačka projekta te suradnik i supervizor u 5 stručnih projekata.