Katarina Talian

     

Katarina Talian rođena je 1984. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2008. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. U radu se usmjerava na procjenu i terapiju djece s teškoćama socijalne komunikacije i poremećajima iz autističnog spektra. Sudjelovala je u nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata na području rane intervencije. Vodila je radionicu za braću i sestre djece s teškoćama u razvoju. Od 2009. godine radi kao stručni suradnik u Kabinetu za poremećaje iz autističnog spektra Centra za rehabilitaciju ERF. Članica je Hrvatske udruge za ranu intervenciju.