Luka Bonetti

     
Luka Bonetti rođen je 06.08.1976. godine u Zagrebu, gdje je završio gimnaziju i diplomirao na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Na istom fakultetu najprije magistrira (2003.), a potom stječe titulu doktora znanosti (2008.). Docent je Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje na preddiplomskom i diplomskom studiju Logopedije. Njegovi istraživački i stručni interesi su habilitacija govorenog jezika kod gluhe djece i rehabilitacija komunikacije osoba sa stečenim oštećenjem sluha. Aktivno je sudjelovao na preko 30 znanstvenih i stručnih kongresa i radionica i autor je znanstvenih i stručnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima i zbornicima. Kao suradnik ili voditelj sudjelovao je provedbi znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata iz područja zdravlja, edukacije i socijalne skrbi, financijski podržanih od strane nadležnih ministarstava Republike Hrvatske i lokane samouprave. Kao član Hrvatskog logopedskog društva sudjelovao je u organizaciji stručnih događanja i međunarodnih znanstvenih skupova te u akcijama usmjerenim na popularizaciju logopedksih tema i promociju većeg društvenog angažmana u susretanju potreba osoba s komunikacijskim teškoćama.