Monika Rosandić

     

Monika Rosandić rođena je 1987. godine u Slavonskom Brodu, gdje završava osnovnu i srednju školu. Od početka 2015. zaposlena je kao suradnica na projektu "Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko – komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama" Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2014. godine diplomirala je na istom fakultetu i stekla titulu magistre logopedije. Također je diplomirala kroatistiku i fonetiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Poseban interes pokazuje za djecu predškolske dobi s teškoćama iz područja komunikacije te jezično-govornog razvoja. Suautorica je izvornog znanstvenog članka objavljenog u domaćoj publikaciji. Od 2013 je članica Hrvatskog logopedskog društva.