ICT-AAC Pamtilica

ICT-AAC Pamtilica

Aplikacija ICT-AAC Pamtilica pripada nizu aplikacija koje su namijenjene poticanju predvještina čitanja na zabavan i atraktivan način. Vrlo često se pogrešno smatra da je za uspješno ovladavanje čitanjem jedino važno svladati imenovanje slova. Koncept fonološke svjesnosti je jedna od ključnih predvještina čitanja jer djeca prije formalne poduke čitanja postaju vješta u prepoznavanju, izdvajanju i "baratanju" dijelovima manjim od riječi.  Aplikacija je namijenjena svim korisnicima predškolske dobi koji pokazuju interes za predvještine čitanja, ali i za one koji se još uvijek nalaze u fazi prepoznavanja i izdvajanja prvoga glasa.

Aplikacija je zasnovana na prikazu simbola na korisničkom sučelju u formi mreže simbola te njihovo uparivanje temeljem početnog glasa te svojom strukturom podsjeća na igru memory. Uz svaki simbol pridružen je odgovarajući tekst, a odabirom simbola reproducira se zvučni zapis. Osim poticanja izdvajanja prvoga glasa, Pamtilica može potaknuti usvajanje novih riječi te utvrđivanje veze slovo-glas. Ovisno o individualnim potrebama i mogućnostima korisnika, u aplikaciji  su implementirane  različite mogućnosti podešavanja (od odabira boje pozadine, odabira broja parova do uključivanja/zaključavanja teksta s nazivom simbola).

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

 

Upotreba aplikacije

Cilj je aplikacije iz skupa nasumično raspoređenih kartica odabrati dvije kartice koje čine par prema unaprijed odabranom kriteriju. Korisnicima su na raspolaganju tri načina igre – uparivanje dva jednaka glasa, uparivanje početnog glasa i odgovarajućeg simbola te uparivanje dvaju jednakih simbola. Aplikaciju mogu koristiti jedan ili dva igrača, pri čemu se igrač koji započinje igru bira prema dogovoru. Odabirom određene kartice na sučelju kartica se okreće te se prikazuje simbol uz reprodukciju odgovarajućeg zvučnog zapisa. Uz zvučni zapis, svakom je simbolu pridružen i odgovarajući tekst koji opisuje navedeni simbol.

U postavkama aplikacije nudi se niz mogućnosti za prilagodbu sučelja aplikacije. Tako je moguće prilagoditi način prikazivanja simbola, tj. kartica. Kartice mogu biti otvorene pa su simboli stalno vidljivi ili zatvorene na način da su okrenute licem prema dolje, tako da su simboli sakriveni te ih je potrebno pamtiti. Moguće je prilagoditi broj parova koji se koriste u igri od najmanje 2 do najviše 10 parova. Moguće je odabrati koja će se slova iz abecede koristiti u igri, čime se omogućuje postepeno svladavanje predvještine čitanja počevši od manjeg skupa glasova sve do kompletne abecede. Dodatne mogućnosti za prilagodbu aplikacije su uključivanje/isključivanje izgovaranja zvučnog zapisa simbola, prilagodba pozadine sučelja, upravljanje načinom prikaza imena simbola te odabir pozadine kartice.

Plakat aplikacije u PDF obliku možete preuzeti klikom na sliku niže.