ICT-AAC Komunikator

ICT-AAC Komunikator

Obilježja korisnika, kao što su vrsta teškoća, individualne potrebe i razina komunikacijskog i jezično-govornog razvoja, određuju način i svrhu za koje će se aplikacija koristiti. Aplikacija ICT-AAC Komunikator nudi mogućnost slaganja i prikaza više ekrana sa simbolima kroz koje se može kretati ”listanjem”. Dodirom slike simbola na ekranu aplikacija reproducira odgovarajući zvučni zapis. Uz zvučni zapis, svakom simbolu pridružen je i odgovarajući tekst koji se može prikazivati ispod slike simbola, ovisno o postavkama aplikacije. Dugim pritiskom slike simbola, korisniku se otvaraju mogućnosti slaganja željenog redoslijeda simbola te opcija zaključavanja odnosno vizualnog izoliranja odabranog simbola. Izolacijom određenog simbola jedino taj simbol ostaje dostupan tj. aktivan za reproduciran- je zvučnog zapisa što može biti korisno u edukacijske svrhe. U postavkama aplikacije nudi se mogućnost prilagodbe broja simbola prikazanih na jednom ekranu odnosno stranici aplikacije što izravno definira i veličinu svakog simbola na ekranu. Uz standardni skup simbola, aplikacija omogućuje dodavanje vlastitih simbola putem postojećih fotografija na pokretnom uređaju ili fotografiranjem integriranom kamerom uređaja. Pri postupku dodavanja vlastitog simbola korisnik unosi njegov pisani naziv, dodaje odgovarajući zvučni zapis te takav simbol smješta u željenu tj. odgovarajuću kategoriju. Aplikacija sadrži 1500 simbola kategoriziranih u 22 kategorije. Dostupni su simboli iz tri nekomercijalne galerije simbola (ARASAAC, Mulberry i Sclera).

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama App Store.

 

Kod djece rane dobi koja imaju odstupanja u socijalnoj komunikaciji Komunikator se koristi za poticanje funkcionalne
komunikacije. Uz pomoć Komunikatora korisnici mogu tijekom aktivnosti ili dnevne rutine zahtijevati željene predmete, aktivnosti, događaje; odabrati između dva ili više izbora, komentirati zbivanja u okolini ili odgovoriti na upit. Komunikator sadrži temeljne kategorije (aktivnosti i događaji, dijelovi tijela, glagoli, mjesta...) s odgovarajućim skupom simbola koji se
mogu nadograditi vlastitim simbolima ili fotografijama čime omogućava prilagodbu individualnim potrebama korisnika. Uporaba fotografija iz vlastitog života je vrlo važan element jer djeca najučestalije komuniciraju o osobnim iskustvima (npr: na upit "Gdje želiš ići?" korisniku se nudi izbor između fotografije parka u kojem se ono obično igra i bakine kuće). Na taj način dijete postaje aktivni sudionik u procesu komunikacije, jasnije izražava svoje želje i potrebe te učinkovitije komunicira s okolinom. Osim funkcionalne komunikacije, Komunikator ujedno služi i poticanju jezičnog razumijevanja i proizvodnje te bogaćenju rječnika. Korisnici s jezičnogovornim teškoćama, razvojnom dispraksijom ili motoričkim odstupanjima koriste aplikaciju za prijenos informacija, stjecanje novih znanja i odgovaranje. Kod korisnika koji razumiju da im Komunikator olakšava komunikaciju s okolinom koristi se veći broj simbola na zaslonu te se aplikacija koristi za različite komunikacijske svrhe. Prednosti samog uređaja (malen je, lako se prenosi) kao i mogućnost nadogradnje aplikacije različitim fotografijama olakšava poučavanje korisnika školske dobi (npr: prikaz nastavnog materijala). Zbog visoke atraktivnosti i lake prilagodbe rječnika potrebama korisnika, uporaba aplikacije omogućava napredak u jezičnoj formi (sintaksi, morfologiji i fonologiji), sadržaju (semantici) i njegovoj uporabi (pragmatici). U odrasloj populaciji aplikacija se, osim za razmjenu informacija, koristi i za postizanje određenog stupnja samostalnosti u procesu komunikacije i osposobljavanje za život i rad.

 

Plakat aplikacije u PDF obliku možete preuzeti klikom na sliku niže.